Dagsorden til generalforsamlingen 4/2 2019 kl. 19 i Cafeen i Posthaven Grenaa.:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år.
  3. Godkendelse af regnskab 2018.
  4. Behandling af evt, indkomne skriftlige forslag, der er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år med planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.
  6. Valg af bestyrelse. På valg er Lis Christensen, Leila Breüner og Margit Schumacher.
  7. Valg af 2 suppleanter, der vælges som en 1. suppleant og 2. suppleant.
  8. Valg af kritisk  revisor.
  9. Evt.